Srpski

DEMOCRATIA AQUA TECHNICA 

Democratia – Aqua – Technica je projekat koji finansira DAAD u okviru istraživačkog programa „Hochschuldialog mit den Ländern des westlichen Balkans“ (Dijalog visokog obrazovanja sa zemljama Zapadnog Balkana).  

Interdisciplinarna mreža Democratia Aqua Technica, osnovana 2019. godine i koju su pokrenuli SRH Univerzitet u Hajdelbergu i Univerzitet u Novom Sadu, fokusira se na razvoj inovativnih rešenja za održivo upravljanje vodnim resursima kako bi se promovisalo smanjenje vodnih sukoba. U 2022. planiraju se četiri projektna događaja sa partnerskim univerzitetima iz Rusije, Mađarske i Turske. 

Fokus mreže je na razvoju inovativnih koncepata tehničkih rešenja za održivo upravljanje vodnim resursima kako bi se promovisalo smanjenje regionalnih i lokalnih sukoba i motivacija „sledeće generacije“ za angažovanje civilnog društva. Nadovezujući se na iskustvo i rezultate serije događaja u 2020. i 2021. godini, SRH Univerzitet u Hajdelbergu i Univerzitet u Novom Sadu, zajedno sa studentima partnerskih univerziteta, sprovešće nekoliko projektno zasnovanih događaja za studije o: 

– zagađivanje reka u urbanističkom dizajnu, 

– mikrozagađivači / kvalitet vode / veštačka inteligencija, i 

– ponovna upotreba vode / oporavak resursa. 

Ovi događaji će se fokusirati na kreiranje ideja, koncepata, zabavnih pristupa i/ili rešenja koja će biti predstavljena kao izazovi u roku od 24 sata u pokušaju da se pronađu inovativna tehnička rešenja za održivo upravljanje vodenim resursima koristeći među-akademske pristupe. 

Ideje i koncepti generisani tokom Democratia–Akua–Technica koji će biti predstavljeni tokom onlajn konferencije doprineće inovativnim rešenjima za održivo upravljanje vodnim resursima sa krajnjim ciljem promovisanja smanjenja regionalnih i lokalnih sukoba u odnosu na korišćenje vode. 

Koncept događaja je u skladu sa modelom studija HSHD – principom CORE (Kompetencija orijentisano istraživanje i obrazovanje) koji je osvojio nagradu Genius Loci za izvrsnost u podučavanju 2018. CORE princip promoviše fokus aktivnog i nezavisnog učenja i ogleda se u inovativnim metodama podučavanja i učenja na događajima. 

U 2022. godini planirana su četiri događaja pod okriljem mreže Democratia – Aqua -Technica, koji će intenzivirati tehničku i metodološku razmenu između partnerskih univerziteta. Zajednički projektni rad na društveno-političkim pitanjima takođe nudi idealan okvir za interkulturalni dijalog na nivou očiju, koji posebno omogućava razmenu ličnih iskustava sa angažovanjem civilnog društva. Izučavajući tehnologiju vode, mladi imaju priliku da se prijave za Angažovanje životne sredine i zaštite voda, a da pritom budu ekonomski uspešni. 

U studijskoj poseti UNS-a u Nemačkoj učestvovaće ukupno 9 ljudi iz Srbije. Na Nedelji istraživanja mladih naučnika na UNS-u učestvovaće 10 ljudi iz HSHD. Na završnoj digitalnoj završnoj konferenciji, pored učesnika iz UNS-a i HSHD-a, učestvovaće i najmanje 4 naučnika, 4 doktoranta i 4 diplomca sa partnerskih univerziteta u Rusiji, Turskoj, Mađarskoj i Sloveniji. 

Obim projekta 

Istoriju mnogih zemalja karakterišu borbe oko prirodnih resursa. Resursna voda je od centralnog značaja za društveno-ekonomski razvoj društva ili države. Ako je ovaj pristup ograničen, npr. zagađenjem, prekomernom upotrebom ili političkim sukobima, prateći pad društvenog životnog standarda i opšte nezadovoljstvo mogu dovesti do ogromnih unutardruštvenih tenzija, koje imaju ogroman destabilizujući potencijal za demokratske oblike vlasti i društva. I nedostatak resursa i obilje resursa deluju kao unutrašnji destabilizujući faktori kroz rezultujuću konkurenciju za distribuciju. Ova distributivna konkurencija se dešava između različitih grupa korisnika, na primer, između poljoprivrede i industrije, urbanog i ruralnog stanovništva, ili između etničkih grupa. Pored toga, slabe strukture vladavine prava stvaraju plodno tlo za korupciju i klijentelizam u politici i upravljanju vodama. 

Zbog svog značaja, voda kao resurs je često politizovana i/ili ideologizovana. Politički ciljevi kao što su održavanje moći, regionalna dominacija ili ideološka dominacija nadmašuju pitanje tehničkih rešenja za distribuciju orijentisanu na potražnju. Bilo da se radi o vodosnabdijevanju i odlaganju otpadnih voda, proizvodnji slatke vode ili tretmanu vode – spektar opcija za tehnologiju vode za promovisanje upravljanja vodnim resursima u skladu sa lokalnim i regionalnim potrebama je raznolik i veoma obećavajući u smislu promovisanja smanjenja konflikata. Komplementarno tehnološkoj perspektivi, vodna partnerstva kao savezi između državnih institucija, kompanija i aktera civilnog društva mogu dati važan doprinos smanjenju sukoba i razvoju demokratije. 

DAAD je najveći fond na svetu g organizacija za međunarodnu razmenu studenata i istraživača. Moto DAAD-a je „Promeni razmenom“. Od osnivanja 1925. godine, oko dva miliona naučnika u Nemačkoj i inostranstvu je dobilo sredstva DAAD-a. To je registrovano udruženje i njegovi članovi su nemačke visokoškolske ustanove i studentska tela. Njegove aktivnosti prevazilaze samo dodelu grantova i stipendija. DAAD podržava internacionalizaciju nemačkih univerziteta, promoviše germanistiku i nemački jezik u inostranstvu, pomaže zemljama u razvoju u uspostavljanju efikasnih univerziteta i savetuje donosioce odluka po pitanjima kulturne, obrazovne i razvojne politike.